BRAZIL

Brazil
 • Proprietary Pharmaceuticals
  Established Pharmaceuticals
  Diabetes Care
  Diagnostics Division
  Molecular Division
  Point of Care Division

  Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.

  Rua Michigan, 735 – Brooklin

  04602-970 Sao Paulo, SP, Brazil

  04566-905 - São Paulo – SP

  Brasil 

  Telephone: (55 11) 5536 7000

 • Abbott Brazil Costumer Care Center

  0800 703 1050

 • Abbott Diabetes Care Costumer Care Center

  0800 703 01 28

 • Abbott Diagnostic Division Costumer Care Center

  0800 11 90 99

 • Nutritional Products
  Vascular Division

  Abbott Laboratórios do Brasil Ltda

  Av. das Nações Unidas, 12.995 - 29º andar 

  Brooklin Novo 

  04578-000 - São Paulo - SP 

  Telephone: (55 11) 5508-1900

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?