CANADA

Canada
 • Canadian Head Offices
  Abbott Nutrition

  8401, Trans-Canada Highway

  Saint-Laurent, Québec, Canada  H4S 1Z1

  P.O. Box 6150, Station Centre-ville

  Montréal, Québec, Canada  H3C 3K6

  To contact Abbott Nutrition, please visit the Contact Us section on www.abbottnutrition.ca

 • Abbott Diabetes Care

  7115 Millcreek Drive

  Mississauga, Ontario, Canada  L5N 3R3

  Tel.: 1-888-519-6890

  Available 24 hours a day, 7 days a week

  www.abbottdiabetescare.ca

 • Abbott Diagnostics

  7115 Millcreek Drive

  Mississauga, Ontario, Canada  L5N 3R3

  Tel.: 905-858-2450

  Fax: 905-858-2462

  English service: 1-800-387-8378

  Services en français: 1-800-465-2675

  www.abbottdiagnostics.com

 • Abbott Medical Optics

  80 Whitehall Drive - Unit 2

  Markham, Ontario, Canada  L3R 0P3

  Tel.: 905-305-3300 or 1-866-266-2566

  Fax: 905-305-3313 or 1-866-455-2955

 • Abbott Molecular

  7115 Millcreek Drive

  Mississauga, Ontario, Canada  L5N 3R3

  Tel.: 905-858-2450

  Fax: 905-858-2462

  English service: 1-800-387-8378

  Services en français: 1-800-465-2675

  www.abbottmolecular.com

 • Abbott Point of Care

  7115 Millcreek Drive

  Mississauga, Ontario, Canada  L5N 3R3

  Tel.: 905-858-2450

  Fax: 905-858-2462

  English service: 1-800-387-8378

  Services en français: 1-800-465-2675

  www.abbottpointofcare.com

 • Abbott Vascular

  505 Apple Creek Boulevard, Unit 4

  Markham, Ontario, Canada  L3R 5B1

  Tel.: 1-866-552-5753

  Fax: 1-866-552-5754

  www.abbottvascular.com

 • STARLIMS Canada Inc.

  8200 Decarie Boulevard, Suite 230

  Montreal, Quebec, Canada H4P 2P5

  Tel.: 514-748-5460 or 1-888-455-5467, ext. 207

  Fax: 514-748-5359

  www.starlims.com

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?