PUERTO RICO

Puerto Rico
 • Jayuya

  Knoll LLC BV and Abbott Laboratories

  Road #144 KM. 2.6 – BO.

  Jayuya Abajo

  PO Box 795

  Jayuya, Puerto Rico 00664

 • Barceloneta

  Pharmaceuticals (PR) Ltd., Diagnostics Intl, Biotechnology Ltd., and Vascular Intervention

  Road #2 KM. 58.0 – Cruce Davila

  PO Box 278

  Barceloneta, Puerto Rico 00617

  Telephone: (787) 846-3500

 • San Juan (Commercial)

  Abbott International (AI, ADD, ADC, ANI)

  Montehiedra Office Centre

  9615 Los Romero Ave

  Suite 700

  San Juan, Puerto Rico 00926-7038

  Telephone: (787) 622-5454

  Facsimile: (787) 276-3016

  Facsimile: (787) 625-9790 (ADD)

  Facsimile: (787) 276-3016 (ANI)

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?