VƯƠNG QUỐC ANH

United Kingdom
 • Abbott House

  Abbott House

  Vanwall Business Park

  Vanwall Road

  Maidenhead

  SL6 4XE

  Telephone: 01628 773355

  DOWNLOAD MAP

   

  Sovereign House

  1-2 Bingham Road

  Sittingbourne

  Kent

  ME10 3SU

  Tel: 01795 512100

   

   

  For all recruitment enquiries, please contact the Talent Acquisition department.

 • Abbott routinely monitors the safety of all its medicines. This includes reviews of safety data from clinical studies, and the collection of reports and cases of adverse events for marketed products. Suspected adverse drug reactions (ADRs) or side effects to your medicine should be reported using the Yellow Card system at http://yellowcard.mhra.gov.uk. If you experience side effects or need treatment advice, please contact your doctor, nurse or pharmacist.

 • Diabetes Care - Operations

  Abbott Diabetes Care, Ltd.

  Range Road

  Witney

  Oxfordshire OX29 0YL

  Customer careline: 0800 170 1177

 • Abbott Informatics

  Abbott Informatics

  2nd Floor

  Crossgate House

  Cross Street, Sale

  M33 7FT, UK

  Phone:  +44 (0)161 711 0340

   

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?