QUỸ ABBOTT

TẦM NHÌN TỪ THIỆN

Chúng tôi xem hoạt động từ thiện là nguồn lực mạnh mẽ để thúc đẩy các đổi mới xã hội nhằm giúp xây dựng các cộng đồng kiên cường hơn, khỏe mạnh hơn. Điều này tạo cơ hội cho chúng tôi khai phá những ý tưởng mới, tạo ra những giải pháp mới, phát triển thế hệ lãnh đạo tiếp theo, củng cố các tổ chức dân sự và xã hội và xây dựng các quan hệ đối tác để giải quyết những vấn đề toàn cầu phức tạp. Bốn nguyên tắc cơ bản mà chúng tôi áp dụng để thực hiện hoạt động từ thiện chu đáo và hiệu quả là:

HƯỚNG ĐẾN CỘNG ĐỒNG

Các giải pháp cộng đồng phải là nỗ lực hợp tác với những người mà chúng tôi muốn hỗ trợ, và cuối cùng phải do cộng đồng làm chủ. 

TẠO RA TÁC ĐỘNG

Chúng tôi chú trọng vào việc đo lường và đánh giá tác động để liên tục học hỏi và đưa ra những quyết định quan trọng.

BỀN VỮNG

Các khoản đầu tư của chúng tôi mang tính bền vững, làm thay đổi hệ thống và con người theo những cách có thể tồn tại ngoài sự hỗ trợ của chúng tôi

BÌNH ĐẲNG

Chúng tôi phục vụ các nhóm dân số dễ bị tổn thương, tập trung vào những người bị gạt ra ngoài lề nhất, bao gồm những người từ các cộng đồng đa dạng thuộc nhóm thiểu số, những người có hoàn cảnh khác nhau và LGBTQ.

LỊCH SỬ

Quỹ Abbott được Abbott thành lập vào năm 1951 dưới dạng quỹ từ thiện. Chúng tôi đầu tư vào những ý tưởng đổi mới để mở rộng quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, củng cố cộng đồng nơi chúng tôi sống và hoạt động, và thúc đẩy giáo dục khoa học và y tế. Trong quan hệ hợp tác với các công ty khác, chúng tôi cố gắng tạo ra tác động lâu dài đến đời sống của mọi người và khuyến khích những người khác hành động tích cực.

LĨNH VỰC TRỌNG TÂM

TIẾP CẬN CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Tìm giải pháp loại bỏ rào cản đối với đời sống lành mạnh

GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG

Củng cố cộng đồng nơi chúng tôi sống và hoạt động

GIÁO DỤC KHOA HỌC

Truyền cảm hứng cho thế hệ các nhà khoa học và kỹ sư tiếp theo

TRỢ CẤP

Quỹ Abbott hiện không chấp nhận đơn đăng ký xin trợ cấp chưa yêu cầu.