LIÊN HỆ

Việt Nam
 • Dinh dưỡng

  Abbott Laboratories GmbH

  Mê Linh Point Tower

  Tầng 9, Số 2 Ngô Đức Kế

  Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Số điện thoại: (84 28) 3825 6551

  Fax: (84 28) 3825 6553

 • Dược PHẨM

  Abbott Laboratories GmbH

  Mê Linh Point Tower

  Tầng 10, Số 2 Ngô Đức Kế

  Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Số điện thoại: (84 28) 3824 2006

  Đường dây nóng: 18001087

  Trong trường hợp báo cáo thông tin liên quan đến an toàn thuốc, vui lòng liên hệ số điện thoại 0906661220 hoặc email pv.vietnam@abbott.com

 • Chẩn đoán

  Abbott Laboratories GmbH

  Mê Linh Point Tower

  Tầng 8, Số 2 Ngô Đức Kế

  Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Số điện thoại: (84 28) 3827 2601

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?