ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRỰC TUYẾN

Chính sách này áp dụng cho cư dân Việt Nam. Nếu bạn là cư dân của quốc gia khác, vui lòng nhấp vào đây để xem thông tin có liên quan.

Khi truy cập Abbott.com, bạn phải tuân thủ Điều khoản và Điều kiện dưới đây. Chúng tôi có thể cập nhật Điều khoản và Điều kiện này tùy từng thời điểm mà không cần thông báo cho bạn. Khi truy cập hoặc sử dụng trang Web này, bạn đồng ý là mình đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm cũng như các điều khoản trong Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi, được tích hợp trong các Điều khoản và Điều kiện này. Bạn có trách nhiệm xem lại các Điều khoản và Điều kiện này theo định kỳ để biết những thay đổi có liên quan. Nếu bạn sử dụng trang Web này sau khi chúng tôi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với những Điều khoản và Điều kiện này có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó. Nếu không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này (khi được sửa đổi tùy từng thời điểm) hoặc không hài lòng với trang Web này thì biện pháp duy nhất và cuối cùng của bạn là ngừng sử dụng trang web này.

Để biết thông tin về việc sử dụng các kênh truyền thông xã hội của Abbott Laboratories ("Abbott"), vui lòng xem Điều khoản Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi.

ĐIỀU KHOẢN TỪ BỎ TRÁCH NHIỆM
Bạn công nhận và đồng ý rằng:

a. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp những diễn biến mới nhất liên quan đến sản phẩm và dịch vụ cũng như thông tin khác về công ty chúng tôi trên trang Web này, chúng tôi không bảo đảm tính chính xác, hiệu lực và độ thích hợp của bất kỳ thông tin nào có trên trang Web này. Mỗi người hoàn toàn chịu trách nhiệm và tất cả rủi ro phát sinh khi sử dụng trang mạng này. Thông tin được trình bày "NGUYÊN GỐC" và có thể chứa thông tin không chính xác về mặt kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. Abbott Laboratories có quyền bổ sung, xóa bỏ hoặc sửa đổi thông tin tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

b. ABBOTT LABORATORIES KHÔNG ĐƯA RA CAM ĐOAN HOẶC BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC HAY TÍNH CHẤT NÀO LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN HOẶC NỘI DUNG ĐĂNG TRÊN TRANG WEB NÀY. ABBOTT LABORATORIES TẠI ĐÂY KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM VỚI TẤT CẢ CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM, CHO DÙ ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, THEO PHÁP LUẬT, HỢP ĐỒNG HAY CƠ SỞ KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ KHẢ NĂNG BÁN HÀNG, ĐỘ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU HAY KHÔNG XÂM PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, ABBOTT LABORATORIES SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC HAY TÍNH CHẤT NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT (BAO GỒM TỔN THẤT LỢI NHUẬN) LÀ HỆ QUẢ HOẶC NGẪU NHIÊN PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TỒN TẠI HOẶC SỬ DỤNG TRANG MẠNG NÀY VÀ/HOẶC THÔNG TIN HAY NỘI DUNG ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TRANG WEB NÀY, BẤT KỂ ABBOTT LABORATORIES ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ HAY CHƯA.

c. Abbott không chịu trách nhiệm và không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính chính xác, hiệu lực, tính hợp thời và độ thích hợp của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào có được từ bên thứ ba, bao gồm bất kỳ siêu liên kết nào tới hoặc từ trang web của bên thứ ba. Trừ khi có quy định khác trên trang Web này, Abbott Laboratories sẽ không chỉnh sửa, kiểm duyệt hay kiểm soát bất kỳ nội dung nào do bên thứ ba cung cấp trên bất kỳ bảng tin, phòng trò chuyện hay diễn đàn tương tự khác được đăng trên trang Web. Do vậy, thông tin đó sẽ được coi là có thể sai và Abbott không chứng thực thông tin đó.

d. Trang web này có thể chứa các tuyên bố liên quan đến tương lai, phản ánh kỳ vọng hiện tại của Abbott về sự kiện tương lai và phát triển kinh doanh. Tuyên bố liên quan đến tương lai có rủi ro và tính không chắc chắn. Diễn biến hoặc kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với dự kiến và phụ thuộc vào một số nhân tố, bao gồm nhưng không giới hạn thành công của chương trình nghiên cứu hiện tại, kết quả các thử nghiệm lâm sàng chưa hoàn tất hoặc trong tương lai, hoạt động thương mại hóa sản phẩm đang tiến hành, phê duyệt dược phẩm của cơ quan quản lý, giá trị và thực thi bằng sáng chế, độ ổn định của các mối quan hệ thương mại và tình hình kinh tế nói chung của Abbott. Abbottt dự định cập nhật trang web này thường xuyên nhưng không có bất kỳ nghĩa vụ nào về cập nhật nội dung.

KHI BẠN SỬ DỤNG
Bạn hiểu, công nhận và đồng ý với những điều sau đây:

a. Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý không làm gián đoạn hoặc chặn thông tin điện tử được đăng trên trang Web này hoặc trên bất kỳ máy chủ nào của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý không cố gắng phá vỡ bất kỳ tính năng bảo mật nào trên trang web của chúng tôi và tuân theo tất cả luật pháp, luật lệ và quy định có liên quan của địa phương, tiểu bang, liên bang và quốc tế.

b. Bạn cấp cho Abbott quyền sử dụng tất cả thông tin bạn tải lên hoặc truyền đến trang web này theo các Điều khoản và Điều kiện này và Chính sách về Quyền riêng tư của Abbott theo bất kỳ cách nào do Abbott lựa chọn, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc sao chép, hiển thị, thực hiện hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin đó ở bất kỳ định dạng nào, sửa đổi, tích hợp vào tư liệu khác hoặc thực hiện dự án dựa trên thông tin đó.

c. Trừ khi được Abbott Laboratories nêu rõ và đồng ý trước, không có mối quan hệ bảo mật nào được thiết lập trong trường hợp có bất kỳ người dùng nào của trang mạng này liên hệ với Abbott Laboratories bằng miệng, văn bản hoặc thư điện tử (ví dụ như phản hồi, câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng, v.v.). Nếu bất kỳ trang web nào của Abbott yêu cầu hoặc đề nghị cung cấp thông tin mà thông tin đó chứa thông tin nhận dạng cá nhân (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại), Abbott sẽ thu thập, sử dụng và lưu giữ thông tin đó phù hợp với Chính sách về Quyền riêng tư của mình. Bất kỳ liên hệ và thông tin nào khác được đăng lên trang web sẽ được coi là không có tính bảo mật và Abbott sẽ được tự do tái tạo, công bố hoặc sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn nghiên cứu, phát triển, chế tạo, sử dụng hoặc bán sản phẩm tích hợp thông tin đó. Người gửi bất kỳ thông tin nào cho Abbott phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông tin đó, bao gồm tính đúng đắn và chính xác của thông tin và thông tin không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu hay riêng tư của bất kỳ người nào khác.

GHI NHÃN SẢN PHẨM
Trừ khi có lưu ý khác, tên, mô tả và ghi nhãn sản phẩm phải có xuất xứ Hoa Kỳ. Sản phẩm có thể sẽ không được bán tại tất cả các nước hoặc có thể được bán với nhãn hiệu khác, với nồng độ khác hoặc chỉ dẫn khác. Nhiều sản phẩm được liệt kê chỉ được bán theo đơn của chuyên gia chăm sóc sức khỏe tại địa phương của bạn. Trừ khi được Abbott Laboratories nêu rõ và đồng ý trước, giám đốc, nhân viên, đại lý hoặc đại diện của Abbott Laboratories, công ty con và công ty liên kết của Abbott Laboratories không được tiến hành cung cấp dịch vụ tư vấn y tế, chẩn đoán, điều trị hoặc dịch vụ y tế khác theo bất kỳ cách nào tạo ra mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân qua trang Web này.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Thông tin, tài liệu và biểu đồ có liên quan được công bố trên trang Web Internet này ("Thông tin") là tài sản độc quyền của Abbott Laboratories, ngoại trừ thông tin do các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp theo hợp đồng với Abbott, công ty con và công ty liên kết của Abbott. Bạn được phép sử dụng Thông tin với điều kiện là (1) trên tất cả các bản sao đều có thông báo về bản quyền trên đây; (2) Thông tin chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin mà không phải cho mục đích thương mại hay cá nhân; (3) không chỉnh sửa Thông tin dưới bất kỳ hình thức nào; và (4) không được sử dụng biểu đồ có sẵn trên trang mạng này tách khỏi phần văn bản gắn liền biểu đồ. Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung do các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp và bạn không được phân phối tư liệu đó mà không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền trong tư liệu đó. Trừ khi được cho phép như trên đây, không có bất kỳ cấp phép hoặc cấp quyền nào, cho dù rõ ràng hay ám chỉ, được cấp cho bất kỳ người nào theo bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu hoặc quyền sở hữu nào khác của Abbott Laboratories.

Không được sử dụng thương hiệu, tên thương mại, bao bì thương mại và sản phẩm trên trang mạng này nếu không có văn bản ủy quyền trước của Abbott Laboratories, trừ khi để nhận diện sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.

Nếu bạn tin rằng công trình của bạn bị sao chép và có thể truy cập trên trang này theo cách cấu thành xâm phạm bản quyền, bạn có thể thông báo cho Abbott bằng cách cung cấp cho đại lý về bản quyền của chúng tôi những thông tin sau bằng văn bản:

  1. Nhận diện công trình có bản quyền mà bạn tuyên bố là bị xâm phạm;
  2. Nhận diện tư liệu được tuyên bố là xâm phạm và thông tin đầy đủ hợp lý để cho phép Abbott xác định được tư liệu đó;
  3. Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;
  4. Tuyên bố của bạn rằng bạn có niềm tin thành thực rằng việc sử dụng đang được tranh cãi là có tính xâm phạm và trái phép; và
  5. Tuyên bố được đưa ra, với hình phạt về tội khai man rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền để thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.
  6. Chữ ký điện tử hoặc ký tay của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền để thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Để gửi báo cáo về xâm phạm đã tuyên bố, vui lòng liên hệ với Đại lý Được chỉ định của Abbott tại địa chỉ sau:

Abbott Laboratories
Người nhận: Bộ phận Thương hiệu
100 Abbott Park Road
Dept. 377 Bldg. AP6A-1
Abbott Park, IL 60064
Email: trademarks@abbott.com

QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT
Abbott cam kết bảo vệ trực tuyến sự riêng tư của bạn. Chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của sự riêng tư đối với khách hàng và khách truy cập trang Web của mình. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân theo Chính sách về Quyền riêng tư của mình và khi truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ chính sách đó.

Bạn ghi nhận và đồng ý rằng khi bạn gửi thông tin cá nhân của mình tới Abbott.com thì sẽ không có bảo đảm bảo mật tuyệt đối nào mặc dù Abbott có sẵn các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc chặn. TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ CHẶN HOẶC TRUY CẬP TRÁI PHÉP ÍT CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA BẤT CHẤP NỖ LỰC CỦA CHÚNG TÔI, ABBOTT SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC CHẶN HOẶC TRUY CẬP TRÁI PHÉP ĐÓ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC HỆ QUẢ (BAO GỒM CẢ TỔN THẤT LỢI NHUẬN) MÀ KHÁCH HÀNG HOẶC NGƯỜI DÙNG PHẢI GÁNH CHỊU, NGAY CẢ KHI TRƯỚC ĐÓ ABBOTT ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ. ABBOTT KHÔNG BẢO ĐẢM, CHO DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, RẰNG THÔNG TIN DO BẤT KỲ KHÁCH HÀNG NÀO CUNG CẤP SẼ KHÔNG BỊ CHẶN HOẶC TRUY CẬP TRÁI PHÉP. ABBOTT CŨNG KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM ÁM CHỈ NÀO VỀ KHẢ NĂNG BÁN HÀNG VÀ ĐỘ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. MỖI KHÁCH HÀNG CÓ TRÁCH NHIỆM DUY TRÌ TÍNH BẢO MẬT CHO MẬT KHẨU CỦA MÌNH.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
Abbott không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về tư liệu, thông tin và ý kiến được cung cấp, đăng trên trang Web hoặc có sẵn qua trang Web này. Bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro khi dựa vào những tư liệu, thông tin và ý kiến đó. Abbott khước từ mọi trách nhiệm pháp lý về thương tật hoặc thiệt hại từ việc sử dụng trang Web này hoặc nội dung có trên trang Web.

TRANG WEB ABBOTT, NỘI DUNG CỦA TRANG VÀ CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB NÀY HOẶC CÓ SẴN QUA TRANG WEB NÀY ĐỀU ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN GỐC” VÀ “CÓ SẴN” KÈM THEO TẤT CẢ CÁC LỖI. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, ABBOTT HOẶC CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT, NHÀ CUNG CẤP HOẶC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ (SAU ĐÂY GỌI LÀ "BÊN ABBOTT") SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ LOẠI THIỆT HẠI NÀO, THEO BẤT KỲ CƠ SỞ PHÁP LÝ NÀO, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, NỘI DUNG CỦA TRANG, BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN HOẶC QUA TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ TRANG LIÊN KẾT NÀO, BAO GỒM BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, NGẪU NHIÊN, DỰ ĐOÁN HAY HỆ QUẢ NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN THƯƠNG TẬT, TỔN THẤT LỢI NHUẬN HOẶC THIỆT HẠI TỪ VIỆC CHẬM TRỄ, GIÁN ĐOẠN TRONG DỊCH VỤ, VI-RÚT, XÓA BỎ TỆP HOẶC THƯ ĐIỆN TỬ HOẶC LỖI, THIẾU SÓT HOẶC LỖI KHÔNG CHÍNH XÁC KHÁC TRÊN TRANG WEB NÀY HOẶC NỘI DUNG CỦA TRANG, CHO DÙ ABBOTT CÓ SƠ SUẤT HAY KHÔNG VÀ CHO DÙ ABBOTT ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ HAY CHƯA. 

BẠN CẦN BIẾT RẰNG THÔNG BÁO, KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM CŨNG NHƯ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁP LÝ KHÁC CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO TRANG WEB NÀY VÀ TRANG WEB KHÁC DO ABBOTT, CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA ABBOTT SỞ HỮU VÀ ĐIỀU HÀNH.

QUY ĐỊNH CHUNG
Bạn đồng ý rằng các Điều khoản và Điều kiện này thể hiện thỏa thuận toàn bộ giữa bạn và công ty liên quan đến vấn đề chính của Điều khoản và Điều kiện này. Abbott.com được tạo ra và hoạt động theo luật pháp Tiểu bang Illinois. Luật pháp Tiểu bang Illinois sẽ chi phối các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều khoản và Điều kiện này mà không tạo hiệu lực cho bất kỳ nguyên tắc xung đột luật pháp nào. Nếu tòa án có thẩm quyền thấy rằng bất kỳ quy định nào của Điều khoản và Điều lệ này không có giá trị hoặc không thể thực thi, bạn đồng ý rằng các quy định khác của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ giữ nguyên giá trị và hiệu lực. Bạn đồng ý rằng bất kể luật pháp nào có liên quan quy định ngược lại, bạn không thể nộp hồ sơ khiếu nại hoặc tố tụng phát sinh từ hoặc liên quan đến Abbott.com hoặc các Điều khoản và Điều kiện này sau hơn một (1) năm kể từ khi phát sinh khiếu nại hoặc nguyên nhân tố tụng đó.