TÍNH BỀN VỮNG TÍNH BỀN VỮNG TÍNH BỀN VỮNG TÍNH BỀN VỮNG
TẦM NHÌN BỀN VỮNG

Tính bền vững của Abbott tập trung vào những lĩnh vực mà cơ hội kinh doanh của chúng tôi giao thoa với tác động xã hội và môi trường tích cực. Chúng tôi hướng tới mục tiêu đạt được tăng trưởng bền vững, cung cấp công nghệ thay đổi cuộc sống và tạo ra giá trị trong cộng đồng trên toàn thế giới.

 

 

    • Chúng tôi tạo dựng được niềm tin dành cho thương hiệu và sản phẩm của mình thông qua những tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và an toàn, đạo đức và tính toàn vẹn.
    • Chúng tôi đổi mới những giải pháp mới để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe đang thay đổi và tạo nên hệ thống mới hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người cần nhất.
    • Chúng tôi thúc đẩy và bảo tồn môi trường sống lành mạnh bằng cách giảm thiểu dấu ấn trong môi trường do hoạt động của chúng tôi và bảo vệ nguồn nước sạch trên toàn thế giới.
    • Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với nhà cung cấp để áp dụng những tiêu chuẩn cao nhất về trách nhiệm với môi trường và xã hội trong toàn bộ chuỗi cung ứng của chúng tôi, bao gồm cả việc bảo vệ quyền con người.
    • Chúng tôi bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên nhằm giúp họ thực hiện tiềm năng của họ.
BÁO CÁO
hd ĐỌC THÊM
Hiện tại
Cái nhìn toàn diện về tiến trình và hiệu suất kinh tế, xã hội và môi trường của chúng tôi.
dsf ĐỌC THÊM
Quá khứ
Chúng tôi đã báo cáo về những tác động quan trọng nhất của hoạt động kinh doanh của chúng tôi trên toàn thế giới trong hơn 15 năm.
ds ĐỌC THÊM
Quốc gia
Hiệu suất bền vững trong một số thị trường chính của chúng tôi.
THEO DÕI ABBOTT
true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?