PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG

TẦM NHÌN BỀN VỮNG

Tính bền vững của Abbott tập trung vào những lĩnh vực mà cơ hội kinh doanh của chúng tôi giao thoa với tác động xã hội và môi trường tích cực. Chúng tôi hướng tới mục tiêu đạt được tăng trưởng bền vững, cung cấp công nghệ thay đổi cuộc sống và tạo ra giá trị trong cộng đồng trên toàn thế giới.

Chúng tôi tạo dựng được niềm tin dành cho thương hiệu và sản phẩm của mình thông qua những tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và an toàn, đạo đức và tính toàn vẹn.

Chúng tôi đổi mới những giải pháp mới để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe đang thay đổi và tạo nên hệ thống mới hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người cần nhất.

Chúng tôi thúc đẩy và bảo tồn môi trường sống lành mạnh bằng cách giảm thiểu dấu ấn trong môi trường do hoạt động của chúng tôi và bảo vệ nguồn nước sạch trên toàn thế giới.

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với nhà cung cấp để áp dụng những tiêu chuẩn cao nhất về trách nhiệm với môi trường và xã hội trong toàn bộ chuỗi cung ứng của chúng tôi, bao gồm cả việc bảo vệ quyền con người.

Chúng tôi bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên nhằm giúp họ thực hiện tiềm năng của họ.

BÁO CÁO

HIỆN TẠI

Cái nhìn toàn diện về tiến trình và hiệu suất kinh tế, xã hội và môi trường của chúng tôi.

QUÁ KHỨ

Chúng tôi đã báo cáo về những tác động quan trọng nhất của hoạt động kinh doanh của chúng tôi trên toàn thế giới trong hơn 15 năm.

QUỐC GIA

Hiệu suất bền vững trong một số thị trường chính của chúng tôi.

THEO DÕI ABBOTT