Text

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI VÀ CỦA CỘNG ĐỒNG LUÔN SONG HÀNH.
TÌM HIỂU CÁCH CHÚNG TÔI NHẬN RA NHỮNG TIỀM NĂNG CHUNG.

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

CHÚNG TÔI NHẬN THẤY
CƠ HỘI Ở KHẮP MỌI NƠI

Tại các cộng đồng trên khắp thế giới, chúng tôi nhận thấy tiềm năng to lớn về sức khỏe và sự thịnh vượng.

TÌM HIỂU LÝ DO
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

NỖ LỰC VÀ
HIỆU QUẢ

Tìm hiểu về chiến lược, mục tiêu và quá trình của hoạt động
Trách nhiệm Xã hội Toàn cầu của chúng tôi.

TÌM HIỂU THÊM
true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?