ÚC

Australia
 • AUSTRALIA

    

 • NEW ZEALAND

    

 • CORE DIAGNOSTICS, MOLECULAR AND POINT OF CARE

  299 Lane Cove Road

  Macquarie Park, NSW 2113

   

  Locked Bag 2005

  North Ryde, NSW 1670

   

  Phone:   (61 2) 9857 1111

  Fax:   (61 2) 9857 1122

  Customer Service Phone:   1800 659 554

  Customer Service Fax:   1800 761 080

  Telephone Support:   1800 816 696

   

   

   

 • DIAGNOSTICS AND POINT OF CARE

  Ground Floor, Bldg D

  4 Pacific Rise

  Mount Wellington

  Auckland 1060

   

  PO Box 22-801

  Otahuhu

  Auckland 1640

   

  Phone:   (64 9) 573 6030

  Fax:   (64 9) 573 6040

  Customer Service Phone (toll-free) : 0800 656 233


  After Hours: 0800 434 246

  Facsimile: 0800 656 234 • DIABETES CARE

  666 Doncaster Road

  Doncaster, VIC 3108

   

  Phone:   (61 3) 9843 7100

  Fax:   (61 3) 9855 8020

  Customer Service Phone (toll free): 1800 801 478

  Customer Service Email: adc-cs.au@abbott.com

 •      • NUTRITION PRODUCTS

  299 Lane Cove Road

  Macquarie Park, NSW 2113

   

  Locked Bag 2005

  North Ryde, NSW 1670

   

  Phone:  (61 2) 9384 9700

  Fax:   (61 2) 9384 9800

  Customer Service Phone (toll free): 1800 225 311

  Customer Service Email: customerserviceaustralia@abbott.com


  For medical queries about Abbott nutrition products,
  please contact Medical Information on:

  Phone (toll free): 1800 225 311

  Email:   medicalinformation@abbott.com

 • NUTRITIONAL PRODUCTS

  Ground Floor, Bldg. D

  4 Pacific Rise

  Mount Wellington

  Auckland 1640

   

  PO Box 22-801

  Otahuhu

  Auckland 1640

   

  Phone:   (64 9) 573 6030

  Fax:   (64 9) 573 6040

  Customer Service Toll Free: 0800 737 115 • VASCULAR

  299 Lane Cove Road

  Macquarie Park, NSW 2113

   

  Locked Bag 2005

  North Ryde, NSW 1670

   

  Phone:   (61 2) 8879 2800

  Fax:   (61 2) 8879 2805

  Customer Service Phone: 1800 550 939

  Customer Service Email: acs@av.abbott.com

 • VASCULAR

  Ground Floor,

  Bldg. D,

  4 Pacific Rise,

  Mount Wellington,

  Auckland 1640

   

  Phone:  (64 9) 524 6580

  Fax:   (64 9) 524 6584 • VISION (MEDICAL OPTICS)

  299 Lane Cove Road

  Macquarie Park, NSW 2113

   

  Locked Bag 2005

  North Ryde, NSW 1670

   

  Phone:  (61 2) 9855 0100

  Fax:   (61 2) 9855 0190

  Customer Service Phone (toll free): 1800 266 111

  Customer Service Fax (toll free): 1800 266 222

  Customer Service

  Email:   amo.orders.anz@abbott.com

 • VISION (MEDICAL OPTICS)

  Ground Floor, Building D

  4 Pacific Rise

  Mount Wellington,

  Auckland 1060

   

  Phone:   0800 266 700

  Fax:  0800 266 465

  Email:   amo.orders.anz@abbott.com • INFORMATICS

  Level 11, 350 Collins Street

  Melbourne, VIC 3000

   

  Phone: (61 3) 9670 0678

   

   

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?