ĐÀI LOAN

Taiwan
 • Nutritional Products

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  6th Floor, No. 51 & No. 49

  Min Sheng East Road, Section 3

  Taipei 104, Taiwan

  Telephone: (886 2) 2505 0828

  Facsimile: (886 2) 2505 3600

 • Diabetes Care & Molecular

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  14th Floor, No. 49

  Min Sheng East Road, Section 3

  104 Taipei Taiwan

  Telephone: (886 2) 2505 0828

  Diabetes Care Facsimile: (886 2) 2517 6348

  Molecular Facsimile: (886 2) 2517 6136

 • Medical Optics

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  10th Floor, No. 51

  Ming Sheng East Road, Section 3

  Taipei 104, Taiwan

  Telephone: (886 2) 2505 0828

  AMO Facsimile: (886 2) 2501 9292

 • Vascular

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  7th Floor, No. 51

  Ming Sheng East Road, Section 3

  Taipei 104, Taiwan

  Telephone: (886 2) 2505 0828

  Vascular Facsimile: (886 2) 2501 8183

 • Diagnostics

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  5F-2, 186, Jien Yi Road, Chung Ho District

  New Taipei City 235, Taiwan

  Telephone: (886 2) 8228 0805

  Facsimile: (886 2) 8228 0978

 • Established Pharmaceutical Division

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  14th Floor, No. 49

  Min Sheng East Road, Section 3

  Taipei 104, Taiwan

  Telephone: (886 2) 2505 0828

  Facsimile: (886 2) 2501 4588

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?