ĐỨC

Germany
 • Diagnostics

  Abbott GmbH & Co. KG

  Max-Planck-Ring 2

  65205 Wiesbaden, Germany

  Telephone: (49 6122) 580

  Facsimile: (49 6122) 58 1244

   

  KONTAKTIEREN SIE UNS

 • Molecular

  Abbott GmbH & Co. KG

  Max-Planck-Ring 2 

  65205 Wiesbaden, Germany

  Telephone.: (49 6122) 580 

  Facsimile: (49 6122) 58 1244

 • Abbott Laboratories GmbH

  Freundallee 9A

  30173 Hannover

  Telephone: 0511 6750 0

 • Abbott Arzneimittel GmbH

  Freundallee 9A

  30173 Hannover

  Telephone: 0511 6750 0

 • STARLIMS Germany GmbH

  Alfred-Herrhausen-Str. 45

  58455 Witten, Germany

  Telephone: (49 2302) 915 244

  Facsimile: (49 2302) 915 247

 • Nutritional Products

  Abbott GmbH & Co. KG

  Max-Planck-Ring 2

  65205 Wiesbaden, Germany

  Telephone: 0800 5811770

  Facsimile: 0800  5813160

 • Abbott Vascular Deutschland GmbH

  Schanzenfeldstraße 2

  35578 Wetzlar, Germany

  Telephone: (49 6441) 87075 0

  Facsimile: (49 6441) 87075 606

 • Point of Care

  Abbott Point of Care

  Max-Planck-Ring 2

  D-65205 Wiesbaden, Germany

  Telephone: (49 6122) 58 1389

  Facsimile: (49 6122) 58 1662

 • Medical Optics

  AMO Germany GmbH

  Rudolf-Planck-Straße 31

  76275 Ettlingen, Germany

  Telephone: (49 7243) 729 0

  Facsimile: (49 7243) 729 245 

 • Abbott Laboratories GmbH

  Justus-von-Liebig-Straße 33

  31535 Neustadt am Rübenberge

  Telephone: (49 5032) 81 0

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?