AI CẬP

Egypt
 • Diagnostics

  Abbott Diagnostics, Middle East North Region

  90th Street, Plot 76

  1st Sector, 5th Settlement

  New Cairo, PO 11835, Egypt

  Telephone: 00202  2614 58 01

 • Diabetes

  Abbott Diabetes Care Egypt

  90th Street, Plot 76

  1st Sector, 5th Settlement

  New Cairo, PO 11835, Egypt

  Telephone: 00202  2614 58 03

 • Pharmaceuticals

  Abbott International Egypt

  90th Street, Plot 76

  1st Sector, 5th Settlement

  New Cairo, PO 11835, Egypt

  Telephone: 00202  2614 58 00

 • Vascular

  Middle East North Africa & Turkey

  90th Street, Plot 76

  1st Sector, 5th Settlement

  New Cairo, PO 11835, Egypt

  Telephone: 00202  2614 58 02

 • Nutritional Products

  Block # 233, Second Sector

  City Center off Teseen Road

  5th Settlement

  Cairo, Egypt

  EGYPT/LEVANT

  Telephone: 00202  2614 69 00

  Middle East Africa & Pakistan

  Telephone: 00202  2614 69 00

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?