CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT

United Arab Emirates
 • Dubai

  Nutritional Products and Pharmaceuticals

  Abbott Laboratories S.A.

  Dubai Regional Office

  Suite 1502 / 3 Twin Towers

  P.O. Box 32002

  Deira, Dubai, UAE

  Telephone (ANI): (971 4) 213 2800

  Facsimile (ANI): (971 4) 223 0700

  Telephone (EPD): (971 4) 213 2700

  Facsimile (EPD): (971 4) 223 1926

 • Abu-Dhabi

  Nutritional Products and Pharmaceuticals

  Abbott Laboratories S.A.

  Abu Dhabi Islamic Bank Buildg.

  Flat no. 803 Al Najda Street.

  P.O. Box no. 2098

  Abu-Dhabi

  United Arab Emirates

  Telephone: (971 2) 635 3453

  Facsimile: (971 2) 635 3457

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?