FRENCH-CANADA

French-Canada
 • Sièges sociaux canadiens
  Abbott Nutrition

  8401, route Transcanadienne
  Saint-Laurent (Québec) Canada  H4S 1Z1

  C.P. 6150, succ. Centre-ville
  Montréal (Québec) Canada  H3C 3K6

  Pour contacter Abbott Nutrition, visitez la section Nous contacter sur le site web d'Abbott Nutrition www.abbottnutrition.ca

 • Abbott Diagnostic

  7115 Millcreek Drive
  Mississauga (Ontario) Canada  L5N 3R3

  Tél. : 905-858-2450
  Téléc : 905-858-2462
  Services en anglais : 1-800-387-8378
  Services en français : 1-800-465-2675
  www.abbottdiagnostics.com

 • Abbott Médic-Optique

  80 Whitehall Drive - Unit 2
  Markham (Ontario) Canada  L3R 0P3

  Tél. : 905-305-3300 ou 1-866-266-2566
  Téléc : 905-305-3313 ou 1-866-455-2955

 • Abbott Moléculaire

  7115 Millcreek Drive
  Mississauga (Ontario) Canada  L5N 3R3

  Tél. : 905-858-2450
  Téléc : 905-858-2462
  Services en anglais : 1-800-387-8378
  Services en français : 1-800-465-2675
  www.abbottmolecular.com

 • Abbott Soins au point d’intervention

  7115 Millcreek Drive
  Mississauga (Ontario) Canada  L5N 3R3

  Tél. : 905-858-2450
  Téléc : 905-858-2462
  Services en anglais : 1-800-387-8378
  Services en français : 1-800-465-2675
  www.abbottpointofcare.com

 • Abbott Soins du diabète

  7115 Millcreek Drive
  Mississauga (Ontario) Canada  L5N 3R3

  Tél. : 1-888-519-6890, service jour et nuit
  www.abbottdiabetescare.ca

 • Abbott Vasculaire

  505 Apple Creek Boulevard, Unit 4
  Markham (Ontario) Canada  L3R 5B1

  Tél. : 1-866-552-5753
  Téléc : 1-866-552-5754
  www.abbottvascular.com

 • STARLIMS Canada Inc.

  8200 boulevard Décarie, Bureau 230
  Montréal, Québec, Canada H4P 2P5

  Tél. : 514-748-5460 ou 1-888-455-5467, ext. 207
  Téléc : 514-748-5359
  www.starlims.com

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?