HÀN QUỐC

Korea
 • Pharmaceutical Products

  Abbott Korea Ltd.

  Samtan Bldg., 3rd Floor

  421 YoungDong-Daero, Kangnam-Ku

  Seoul 135-846 Korea

  Telephone: (82 2) 342 99 200

 • Vascular

  Abbott Korea Ltd.

  Samtan Bldg., 5th Floor

  421 YoungDong-Daero, Kangnam-Ku

  Seoul 135-846 Korea

  Telephone: (82 2) 560 5802

 • Diagnostics, Molecular and Diabetes

  Abbott Korea Ltd.

  Diagnostics

  Samtan Bldg. 7th Floor

  421 YoungDong-Daero, Kangnam-Ku

  Seoul 135-846 Korea

  Telephone: (82 2) 342 99 312

 • 주소

  한국애보트 : 서울시 강남구 영동대로 421 삼탄빌딩 (우06182)

  진단의학사업부, 현장진단 8층

  진단의학 사업부, 분자진단, 당뇨사업부7층

  의료기기(혈관) 사업부 5층

  의약품 사업부 3층

 • 고객문의센터 전화번호

  1. 의료기기(혈관)/의약품사업부 : 02-3429-3500

  2. 진단의학사업부 : 080-377-0300 / 080-377-0400

  3. 당뇨사업부 : 080-014-5757

  운영시간

  평일 : 월요일 ~ 금요일 오전 9시 ~ 오후 6시 (점심시간 12:00 ~ 13:00)

  휴무 : 주말 및 공휴일

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?