HỒNG KÔNG

Hồng Kông
 • Nutritional Products and Pharmaceuticals

  Abbott Laboratories Limited

  20/F, AIA Tower

  183 Electric Road

  North Point, Hong Kong

  Telephone: (852) 2566 8711

  Facsimile: (852) 2508 6313

 • Medical Optics

  AMO Asia Limited

  Unit 3505-6, 35/F, AIA Tower

  183 Electric Road

  North Point, Hong Kong

  Telephone: (852) 2480 3330

  Facsimile: (852) 2424 0213

 • Vascular

  Abbott Laboratories Limited

  Suite 2201, MassMutual Tower

  38 Gloucester Road

  Wanchai, Hong Kong

  Telephone: (852) 2827 2338

  Facsimile: (852) 2593 2222

 • Diagnostics, Diabetes Care and Molecular

  Abbott Laboratories Limited

  20/F, AIA Tower

  183 Electric Road

  North Point, Hong Kong

  Telephone: (852) 2566 8711

  Facsimile: (852) 2806 1389

 • STARLIMS

  STARLIMS Asia Pacific Limited

  701, 7/F, Bio-Informatics Center

  No. 2 Science Park West Avenue

  Hong Kong Science Park

  Shatin, Hong Kong

  Telephone: (852) 2793 0699

  Facsimile: (852) 2793 0116

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?