IRELAND

Ireland
 • ABBOTT ESTABLISHED PHARMACEUTICALS DIVISION

  2.1 Woodford Business Park

  Santry

  Dublin 17

  Ireland

  Telephone: +353 (0)1 846 8700

  Fax: +353 (0)1 846 8701

 • ABBOTT IRELAND DIABETES CARE

  Donegal Town

  Donegal

  Ireland

  Tel: +353 (0)74 974 0200

 • ABBOTT IRELAND DIAGNOSTIC DIVISON

  Lisnamuck

  Longford

  Ireland

  Tel: +353 (0)43 333 1000

 • ABBOTT IRELAND DIAGNOSTIC DIVISION

  Finisklin Business Park

  Sligo

  Ireland

  Tel: +353 (0)71 915 6200

 • ABBOTT IRELAND NUTRITION DIVISION

  Dromore West

  Cootehill

  Cavan

  Ireland

  Tel: +353 (0)49 555 9200

 • ABBOTT IRELAND NUTRITION DIVISION

  Ballytivnan

  Sligo

  Ireland

  Tel: +353 (0)71 930 1800

 • ABBOTT IRELAND VASCULAR DIVISION

  Cashel Road

  Clonmel

  Tipperary

  Ireland

  Tel: +353 (0)52 617 3000

 • ABBOTT LABORATORIES IRELAND LTD.

  4051 Kingswood Drive

  Citywest Business Campus

  Dublin 24

  Ireland

  Tel: +353 (1)46 91500

 • ABBOTT MEDICAL OPTICS

  Block B

  Liffey Valley Office Campus

  Quarryvale

  Dublin

  Ireland

  Tel: +353 (0) 1 7782500

 • ABBOTT MEDICAL OPTICS

  Westport Business Park

  Lodge Road

  Westport

  Mayo

  Ireland

  Tel: +353 (0)98 51000

 • ABBOTT NUTRITION LTD.

  Fort Gary

  Finisklin Business Park

  Sligo

  Ireland

  Tel: +353 (0)71 919 5900

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?