NEW ZEALAND

New Zealand
 • Diagnostics and Point of Care

  Ground Floor, Bldg. D

  4 Pacific Rise

  Mount Wellington

  Auckland 1640

  PO Box 22-801

  Otahuhu

  Auckland 1640

  Telephone: (64 9) 573 6030

  Facsimile: (64 9) 573 6040

  Customer Service Toll Free: 0800 656 233

  After Hours: 0800 434 246

  Facsimile: 0800 656 234

 • Pharmaceuticals

  6th Floor

  Stephenson & Turner House

  156-158 Victoria Street

  Wellington 6011

  PO Box 11 437

  Manners Street

  Wellington 6142

  Toll Free: 0800 73 72 71

  Telephone: (64 4) 802 2987

  Facsimile: (64 4) 802 2981

  Telephone (AbbVie): 0800 900 030

 • Established Pharmaceuticals

  Ground Floor, Bldg. D

  4 Pacific Rise

  Mount Wellington

  Auckland 1640

  PO Box 22-801

  Otahuhu

  Auckland 1640

  Toll free phone: 0800 73 72 71

 • Nutritional Products

  Ground Floor, Bldg. D

  4 Pacific Rise

  Mount Wellington

  Auckland 1640

  PO Box 22-801

  Otahuhu

  Auckland 1640

  Telephone: (64 9) 573 6030

  Facsimile: (64 9) 573 6040

  Customer Service Toll Free: 0800 737 115

 • Vascular

  Level 3, 6 Kingdon St

  Newmarket, Auckland 1023

  PO Box 99752,

  Newmarket, Auckland 1149

  Telephone: (64 9) 524 6580

  Facsimile: (64 9) 524 6584

 • VISION (MEDICAL OPTICS)

  ABBOT VISION (MEDICAL OPTICS)

  Ground Floor, Building D

  4 Pacific Rise

  Mount Wellington,

  Auckland 1060

  Ph: 0800 266 700

  Fax: 0800 266 465

  Email: amo.orders.anz@abbott.com

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?