NHẬT BẢN

Japan
 • Pharmaceuticals and Nutritional Products

  Abbott Japan Co., Ltd.

  3-5-27, Mita, Minato-ku

  Tokyo 108-6303, Japan

  Telephone: (+81 3) 4588 4600

  Facsimile: (+81 3) 4588 4642

 • Vascular Devices

  Abbott Vascular Japan Co., Ltd.

  Sumitomo Fudosan Mita Twin Bldg. 4F

  3-5-27 Mita, Minato-ku, Tokyo

  Japan 108-6304

  Telephone: (+81 3) 4560 0700

  Facsimile: (+81 3) 4560 0990

 • Diagnostics and Diabetes

  Abbott Japan Co., Ltd.

  3-5-27, Mita, Minato-ku

  Tokyo 108-6303, Japan

  Telephone: (+81 3) 4555 1000

  Facsimile: (+81 3) 3457 6721

 • Medical Optics

  AMO Japan Co., Ltd.

  5-13-1, Toranomon, Minato-Ku, Tokyo

  Japan 105-0001

  Telephone: (+81 3) 5402 8900

  Facsimile: (+81 3) 5402 8979

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?