PAKISTAN

Pakistan
 • Diagnostics Division - Rawalpindi

  Abbott Laboratories (Pakistan) Limited, 

  House#222/5, 

  Khadim Hussain Road, 

  near Lal Kurti,

  Rawalpindi Cantt.

  Pakistan.

  Office: +92-51-5121458-9

  Fax : +92-51-5121460

 • Diagnostics Division - Lahore

  Abbott Laboratories (Pakistan) Limited,

  House No: 123 - A, Ahmed Block,

  New Garden Town, Lahore. 

  Telephone#: 042 35854141,

  Fax#: 042 35844737

 • Diagnostics Division - Peshawar

  Abbott Laboratories (Pakistan) Limited,

  Diagnostics Division, 

  House # 7F-1 Rahman Baba Road University Town,

  Peshawar Pakistan. 

  Office +92-91-5840024

  Fax +92-91-5840024

 • Diabetes Care

  Abbott Laboratories(Pakistan) Limited,

  Opposite Radio Pakistan Transmission,

  Hyderabad Road, Landhi.

  Karachi -75120

  Pakistan.

  UAN: (+92-21) 111-222-688

  Tel: (+92-21) 35069748-49

 • Nutritional and Pharmaceuticals

  Abbott Laboratories (Pak) LTD.

  City Office: 

  8th Floor, Faysal House, ST-02,

  Sharah-e-Faisal,

  Karachi - 75350

  Pakistan.

  Tel: (+92-21) 32799018 -19

 • Diagnostics

  Abbott Laboratories(Pakistan) Limited,

  Opposite Radio Pakistan Transmission,

  Hyderabad Road, Landhi.

  Karachi -75120

  Pakistan.

  UAN: (+92-21) 111-222-688

  Tel: (+92-21) 35069748-49

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?