PHÁP

France
 • Abbott France

  3 Place Gustave Eiffel

  94518 Rungis Cedex

  Telephone. : 01 45 60 25 00

  Facsimile : 01 45 60 04 98

   

  CONTACTEZ-NOUS

 • Abbott Diagnostics (Diagnostic biologique)
  Abbott Molecular (Biologie moléculaire)
  Abbott Point of Care (Diagnostic délocalisé)

  12, rue de la Couture BP 50203

  94518 Rungis Cedex

  Service Clients:

  Telephone: 01 45 60 25 50

  Facsimile: 01 46 86 85 46

  Commandes:

  Telephone: 01 45 60 25 25

  Facsimile: 01 45 60 26 80

 • Abbott Vascular (Dispositifs cardiovasculaires interventionnels)

  3, place Gustave Eiffel – BP 60213

  94518 Rungis Cedex

  Service Clients:

  Telephone: 0820 20 43 43

  Fax : 0820 20 59 59

  Matériovigilance

  Fax : 0 820 20 49 49

 • Abbott Diabetes Care (Diabétologie)

  12 rue de la Couture BP 20235

  94528 Rungis Cedex

  Service Clients: 

  Telephone: 0 800 10 11 56

  Facsimile: 01 45 60 24 47

  Commandes:

  Telephone: 01 45 60 25 25

  Facsimile: 01 45 60 26 80

 • Abbott Products – Siège social

  42 rue Rouget de Lisle

  92150 Suresnes

  Telephone: 01 46 25 85 00

  Facsimile: 01 46 25 88 23

 • AMO France SAS

  750 av Roumanille

  06410 BIOT

  Telephone: (33) 4 93 00 11 95

  Facsimile: (33) 4 92 96 99 91

 • Abbott Healthcare SAS

  Route de Belleville

  01400 Châtillon sur Chalaronne

  Téléphone : (33) 4 74 45 54 42

  Facsimile : (33) 4 74 55 02 83

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?