SINGAPORE

Singapore
 • Nutritional Products

  Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited

  1 Maritime Square #12-01

  HarbourFront Centre

  Singapore 099253 Republic of Singapore

  Telephone: (65) 6278 7366

  Facsimile: (65) 6273 3507

 • Pharmaceuticals & Diabetes Care

  Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited

  1 Maritime Square #12-09

  HarbourFront Centre

  Singapore 099253 Republic of Singapore

  Telephone: (65) 6278 7366

  Facsimile: (65) 6271 2998 (Diabetes Care)

  Facsimile: (65) 6273 3507 (Pharma)

 • ANI Area Office

  Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited

  1 Maritime Square #12-03

  HarbourFront Centre

  Singapore 099253

  Telephone: (65) 6278 7366

  Facsimile: (65) 6278 5114

 • Abbott Area Offices (excl. ANI, AV & AM)

  Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited

  103 Penang Road #03-01

  Visioncrest Commercial

  Singapore 238467

  Telephone: (65) 6885 0000

  Facsimile: (65) 6884 7983

 • Medical Optics

  AMO (Singapore) Private Limited

  150 Beach Road #27-01, Gateway West

  Singapore 189720

  Telephone: (65) 6844 8833

  Facsimile: (65) 6844 8884

 • Molecular

  Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited

  1 Maritime Square #11-10

  HarbourFront Centre

  Singapore 099253 Republic of Singapore

  Telephone: (65) 6277 3200

  Facsimile: (65) 6274 0751

 • Diagnostics

  Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited

  1 Maritime Square #11-12

  HarbourFront Centre

  Singapore 099253 Republic of Singapore

  Telephone: (65) 6277 3300

  Facsimile: (65) 6270 8873

 • Vascular

  Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited

  1 Maritime Square #11-22

  HarbourFront Centre

  Singapore 099253 Republic of Singapore

  Telephone: (65) 6270 0760

  Facsimile: (65) 6270 2920

 • Nutrition Research & Development

  Abbott Nutrition Research & Development (ANRD)

  20 Biopolis Way, #09 -01/02

  Centros, Singapore 138668

  Telephone: (65) 6801 6200

  Facsimile: (65) 6478 9010

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?