TÂY BAN NHA

Spain
 • Diagnósticos y Diabetes Care

  Abbott Laboratories, S.A.

  Parque Empresarial Vía Norte

  Calle Quintanavides, nº 17 – Edif. 3 - 2ª Plta.

  28050 - Madrid - España

  Centralita: (34 91) 3 373 400

  Fax: (34 91) 7 349 664

   

  CONTACTO

   

  Servicio de Atención al Cliente Abbott Diabetes Care

  900 300 119

  Atención al cliente FreeStyle Libre:

  00800 02 255 232

  Teléfono gratuito

  10:00 h – 19:00 h (Lunes a Viernes)

  Correo electrónico:

  info.diabetes.spain@abbott.com

 • Nutritional Products, Medical and Pharmaceuticals

  Abbott Laboratories S.A.

  Apartado de Correos 967

  Avenida de Burgos 91

  28050 Madrid, Spain

  Telephone: (34) 901 200 102

  Facsimile: (34 91) 337 5209

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?