TRUNG QUỐC

Trung Quốc
 • Shanghai

  Abbott Laboratories S.A.

  23F/26F/27F/28F/32F/33F/36F/37F/39F, Ciro’s Plaza,

  No. 388 West Nanjing Road,

  Shanghai, China

  PC: 200003

  Telephone: (86 21) 2320 4388

  Facsimile: (86 21) 6334 6300

   

  Abbott Laboratories S.A.

  16F/17F, Chonghing Finance Centre

  No. 288 West Nanjing Road West,

  Shanghai, China

  PC: 200003

  Telephone: (86 21) 2307 7666/ 6263 1300

  Facsimile: (86 21) 6218 8682/5307 9101

 • Beijing

  Abbott Laboratories S.A.

  17F, Canway Builing,

  No. 66 Nanlishi Road,

  Beijing, China

  PC: 100045

  Telephone: (86 10)6802 8080

  Facsimile: (86 21)6802 7788

 • Guangzhou

  Abbott Laboratories S.A.

  29F/32F, GZ Electric Tower, 

  No.403 East Huanshi Road, 

  Guangzhou, China

  PC: 510095

  Telephone: (86 20) 8396 3883

  Facsimile: (86 20) 8732 0003

 • Hangzhou

  Abbott Laboratories Trading (Shanghai) Co,.Ltd.

  14F/15F, Zone A, EAC Tower,

  No.18 Jiaogong Road, 

  Hangzhou, China 

  PC: 310012

  Telephone: (86 571) 8981 3000

  Facsimile: (86 571) 8892 5006

 • Shenyang

  Abbott Laboratories Trading (Shanghai) Co,.Ltd.

  20F L'Avenue Tower, 

  No.10, Hui Gong Street

  Shengyang, China

  PC:110013

  Telephone: (86 24) 3197 9766

  Facsimile: (86 24) 3195 8230

 • Nanjing

  Abbott Laboratories Trading (Shanghai) Co,.Ltd.

  31F/39F, Unit C, Zhujiang No.1 Plaza, 

  No.1 Zhujiang Road,

  Nanjing, China

  PC: 210008

  Telephone: (86 25) 8318 6666

   Facsimile: (86 25) 8362 7286

 • Shenzhen

  Abbott Laboratories S.A.

  22F, Tower A, Kingkey 100 Building, 

  No.5016 East Shennan Road, 

  Shenzhen, China

  PC: 518001

  Telephone: (86 755) 2519 0538

  Facsimile: (86 755) 8208 0523

 • Xiamen

  Abbott Laboratories Trading (Shanghai) Co,.Ltd.

  18F, Paragon Centre,

  No.1 Lianyue Road, 

  Xiamen, China

  PC: 361012

  Telephone: (86 592) 806 5488

  Facsimile: (86 592) 806 1698

 • Chengdu

  Abbott Laboratories Trading (Shanghai) Co,.Ltd.

  13F/22F, Shangri-la Office Building Block B,

  No.9 Binjiang Dong Road,

  Chengdu, China

  PC: 610021

  Telephone: (86 28) 8475 3888

  Facsimile: (86 28) 8443 9583

 • Wuhan

  Abbott Laboratories Trading (Shanghai) Co,.Ltd.

  17F/18F, Tower A, New World Centre Tower,

  634 Jiefang Avenue, 

  Wuhan, China

  PC: 430032

  Telephone: (86 27) 8359 1188

  Facsimile: (86 27) 8359 0047

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?