UNITED STATES

affiliate
 • U.S. Corporate Headquarters

  Abbott Laboratories

  100 Abbott Park Road

  Abbott Park, Illinois 60064-3500

  Telephone: (224) 667-6100

   

  CONTACT US

 • Diabetes Care

  Abbott Diabetes Care

  1360 South Loop Road

  Alameda, California 94502

  Telephone: (510) 749-5400

  Facsimile: (510) 749-5401

 • Abbott Diagnostics

  5440 Patrick Henry Dr.

  Santa Clara, California 95054

  Telephone: (408) 982-4800

 • Abbott Medical Optics

  1700 East Saint Andrew Place

  Santa Ana, CA 92705-4933

  Local: (714) 247-8200

  Telephone: (866) 427-8477

 • Vascular Devices

  Abbott Vascular

  3200 Lakeside Drive

  Santa Clara, California 95054-2807

  Telephone: (408) 845-3000

  Facsimile: (408) 845-3333

 • Pharmaceutical Products

  Abbott Bioresearch Center

  100 Research Drive

  Worcester, Massachusetts 01605

 • Abbott Laboratories

  Diagnostics Division

  1921 Hurd Drive

  Irving, Texas 75038

  Telephone: (972) 518-6000

 • Molecular Products

  Abbott Molecular

  1300 East Touhy Avenue,

  Des Plaines, IL 60018

  Telephone: (800) 553-7042

  Fax: (224) 361-7138

 • Abbott Diagnostics Headquarters

  675 N. Field Drive

  Lake Forest, Illinois 60045

  Telephone: (224) 667-6100

 • Nutritional Products

  Abbott Nutrition

  100 South Saunders Road

  Lake Forest, IL 60045

  Telephone: (800) 551-5838

 • Medical Diagnostics Products

  Abbott Laboratories

  Point of Care

  400 College Rd East

  Princeton, New Jersey 08540

  Telephone: (609) 454-9000

  Facsimile: (609) 419-9370

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?