THIẾT BỊ

Chăm sóc Đái tháo đường
Molly Cornbleet
+1-847-420-9540
Hoa Kỳ: Giờ chuẩn Thái Bình Dương


Cardiovascular
Justin Paquette
+1-651-756-6293
Hoa Kỳ: Giờ chuẩn Trung tâm


Cardiac Rhythm Management
Lisa Ferrer
+1-818-493-2202
Hoa Kỳ: Giờ chuẩn Thái Bình Dương


Electrophysiology & Heart Failure
Kristi Warner
+1-651-324-8354
Hoa Kỳ: Giờ chuẩn Trung tâm


Structural Heart
Mary Kokkinen
+1-408-845-0808
Hoa Kỳ: Giờ chuẩn Thái Bình Dương


Thiết bị mạch
Alicia Swanson
+1 408-845-3427
Hoa Kỳ: Giờ chuẩn Thái Bình Dương


Neuromodulation
Brent Tippen
+1-512-286-4217
Hoa Kỳ: Giờ chuẩn Trung tâm