carousel
  • Báo cáo Trách nhiệm xã hội Báo cáo Trách nhiệm xã hội Báo cáo Trách nhiệm xã hội Báo cáo Trách nhiệm xã hội

Đánh dấu


accessibility


Tác động của chúng tôi

Báo cáo của chúng tôi tập trung vào những tác động quan trọng nhất của mình đối với các nhóm đối tượng, bao gồm khách hàng, bệnh nhân, nhân viên, chính phủ và cơ quan điều hành, nhà đầu tư, nhóm có lợi ích đặc biệt, tổ chức phi chính phủ và những người ảnh hưởng.

CHÍNH SÁCH

XEM THÊM

Chúng tôi nỗ lực mang lại sự minh bạch bằng cách cung cấp thông tin về các chính sách và tiêu chuẩn định hướng cho các quyết định kinh doanh của mình. Vui lòng truy cập website Hoa Kỳ của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?