TIN TỨC

CHÚNG TÔI HIỆN KHÔNG CÓ THÔNG CÁO BÁO CHÍ ĐỊA PHƯƠNG. NẾU BẠN MUỐN TÌM HIỂU THÊM VỀ ABBOTT, VUI LÒNG NHẤN VÀO THANH TOÀN CẦU ĐỂ ĐƯỢC CHUYỂN TỚI TRANG TIN TỨC DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU CỦA CHÚNG TÔI.

  Hiển Thị Thêm
  /bin/servlet/abbott/searchresult?q=inmeta:contenttype=PressRelease
  col=vn_abbott
  true
  accessibility

  Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

  Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


  Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

  Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

  accessibility

  Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

  Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


  Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

  Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?